NWE - INTERREG IV B
amice logo

AMICE

Climate Changing? Meuse Adapting!

Andere actualiteiten

donderdag, maart 5 2009
AMICE officially approved

vrijdag, april 3 2009
Work Package 1 starts !

maandag, april 27 2009
First Project Steering Group meeting

dinsdag, april 28 2009
AMICE startbijeenkomst

dinsdag, april 28 2009
Site visit - Ny village and the Naives plain - Belgium

donderdag, juni 18 2009
WP4 starts !

donderdag, september 3 2009
Progresses from WP1

donderdag, september 10 2009
The Mekong delegation interested in the AMICE project

vrijdag, september 11 2009
WP3 Partners want to increase interactions between their respective actions

donderdag, oktober 15 2009
Project Steering Group meeting report - First Payment Claim

dinsdag, april 28 2009

AMICE startbijeenkomst

Maïté FOURNIER (EPAMA) | Congressen

Begin 2008 heeft de EPAMA het initiatief genomen voor het AMICE project; tijdens de voorbereidingen van het dossier werd een groot aantal organisaties en administraties gecontacteerd. Een aantal van hen kon uiteindelijk niet als Partner optreden, maar wou wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. Het project AMICE werd goedgekeurd bij de derde ronde van het Programma Interreg IVB en het subsidiecontract werd ondertekend op 10 maart 2009.


Het doel van de bijeenkomst was dubbel: enerzijds het voorstellen van het uiteindelijke project aan alle cofinanciers en waarnemers die meegeholpen hebben aan de voorbereiding en anderzijds het ondertekenen van de partnersovereenkomsten door de partners.
De startbijeenkomst werd gecombineerd met het eerste terreinbezoek aan een van de investeringen van het AMICE project: de herinrichting van het bekken van de Naives. Klik hier voor meer documentatie over dit veldbezoek.
Meer dan 70 geïnteresseerden woonden deze dag bij.

Mevr. LEJEUNE
Martine LEJEUNE, communicatieverantwoordelijke van het AMICE project heet in naam van alle partners de deelnemers welkom; ze stelt vervolgens de sprekers voor en het programma van de dag.


De heer DEWE
Toespraak van de heer M. DEWE, eerste schepen van de gemeente Hotton, die als gastheer optreedt

De heer Dewé heet alle Europese partners hartelijk welkom en dankt de aanwezige prominenten.
Hotton is een gemeente met 5000 inwoners, gelegen in het stroomgebied van de Ourthe en met een groot aantal ecologische en toeristische troeven . Overstromingen zijn sinds 1980 een steeds terugkerend probleem, vooral in het dorp Ny, waar in het kader van AMICE een aantal werkzaamheden zullen uitgevoerd worden.

 

De heer DEWIL
Toespraak van de heer DEWIL, vertegenwoordiger van de Minister-President van de Waalse regering.

De heer Dewil herinnert aan het belang van water voor de Waalse bevolking, voor hun grondgebied en hun cultuur.
Hij heeft het verder over de Waalse expertise op het gebied van waterbeheersing. Daar hoort bewaking van waterkwaliteit bij en beheersing van overstromingen en droogtes; verder zijn er ook de opdrachten die worden toegewezen aan de Groupe Transversal Inondations (multisectoriële task-force Overstromingen), een van de partners in het AMICE project.
Hij drukt de wens uit om hetgeen ontwikkeld werd en uitgevoerd wordt in Wallonië open te trekken op transnationaal niveau. Het uitwisselen van voorbeelden van goede praktijk zorgt voor een wederzijdse verrijking waar iedereen voordeel uit haalt. Het creëren van een dynamisch partnerschap voor het beheer van overstromingen en droogte, het wederzijds bekendmaken van voorbeeld-activiteiten, het gemeenschappelijk maken van de diagnostieken in de verschillende delen van het Maasstroomgebied en het gecoördineerd uitvoeren van concrete maatregelen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van klimaatverandering zijn allemaal zaken die ondersteund worden.
Tenslotte feliciteert de heer Dewil iedereen die meegewerkt heeft aan het AMICE project; hij wenst iedereen een zeer goede en vruchtbare samenwerking toe, voor het welzijn van alle Maas-burgers.

 

Mevr. MAHY
Toepsraak van Mevrouw MAHY, gedeputeerde voor de provincie Luxemburg, verantwordelijk voor de technische diensten.

Mevrouw Mahy toont zich vereerd dat ze kan deelnemen aan een project met 17 partners, wat toch een uiting is van een grote openheid en een solidariteit rond het thema water. Ze stelt een aantal realisaties van de provincie Luxemburg voor op het vlak van waterbeheer en legt de nadruk op het feit dat een integraal beheer van een stroomgebied de enige mogelijkheid is om op een efficiënte manier te strijden tegen extreem gedrag van waterlopen, zoals bijvoorbeeld de Naives.
De investeringen in het AMICE prpject moeten beantwoorden aan een aantal criteria: maatregelen tegen overstromingen en droogte moeten samengaan; ze moeten gunstig zijn voor het gehele stroomgebied en toepasbaar zijn op andere; ze moeten partnerschappen tussen de belanghebbenden binnen een stroomgebied versterken; de lokale bevolking en lokale belanghebbenden moet betrokken worden door een betere kennis van het Maasbekken en van klimaatverandering; ze moeten vernieuwend zijn.
Mevr. Mahy legt de rol van de provincie Luxemburg in het inrichtingsproject van de Naives uit en hoopt dat de gedachtengang die hier aan de basis ligt ook nuttig kan zijn voor andere projecten, vooral ook in andere karakteristieke dorpen.

 

M. JEANTEUR
Toespraak van de heer JEANTEUR, voorzitter van de EPAMA, lead-partner van het AMICE project

De heer Jeanteur bedankt de partners van het project, Interreg IV B, de Internationale Maascommissie en alle aanwezigen. Hij stelt het project AMICE voor. Het is een dossier dat de landen van het Maasbekken bundelt en waarin de uitdaging wordt aangegaan om partners samen te brengen rond verschillende problematieken. Toch delen ze ook een gemeenschappelijk belang: de Maas.
Hij stelt ook de EPAMA voor, zijn doelstellingen en realisaties in Frankrijk. Deze gaan van het bereiken van overeenstemming tussen lokale belanghebbenden over de strijd tegen overstromingen en het voorbereiden van crisisbeheer tot het uitvoeren van kwetsbaarheidsstudies. De acties van de EPAMA in het AMICE project zijn: het ontwikkelen van het programma OSIRIS en de rol als lead-partner. De solidariteit bovenstrooms/benedenstrooms heeft altijd deel uitgemaakt van de strategie van de EPAMA. Vanzelfsrpekend kan dit niet enkel beperkt blijven tot Frankrijk.
Het Maasbekken bezit veel troeven en kan bogen op een rijke cultuur en erfgoed die vaak nog miskend worden.
Tenslotte brengt de heer Jeanteur nog eens de historiek van het AMICE project in herinnering. De moeilijkheden bij de selectie hebben het partnerschap niet verzwakt. Er wordt nu solidair samengewerkt om de doelstellingen van het AMICE project te halen.

 

Mevr. FOURNIER
Toespraak van mevr. FOURNIER, coordinatrice van het project AMICE

De coördinatrice van het AMICE project licht de doelstellingen, de duur en het budget van het project toe, dat gedeeltelijk gefinancierd wordt door het fonds FEDER via het Programma Interreg IV B. De verschillende partners worden voorgesteld en de acties waarin ze een rol spelen. Tenslotte legt ze de projectstructuur uit en de interacties tussen de verschillende werkgroepen.  
présentation de Mlle Fournier.

 

 

De heer Pierre BOUXIN
Toespraak van de heer P. BOUXIN, hoofdingenieur voor de herinrichtingswerken in het dorp Ny

De heer P. Bouxin gaat in op de problematiek die speelt in het dorp Ny en in het bekken van de Naives, hij legt uit welke werken zullen uitgevoerd worden in het kader van het project AMICE en stelt het plan voor een integraal beheer van het stroomgebied van de Naives voor.
présentation de P. Bouxin.

 

 

 

De heer Guy BOUXIN
Toespraak van de heer M. G. BOUXIN, wetenschappelijk comité Natura 2000

De heer G. Bouxin is belast met de ecologische monitoring voor, tijdens en na de werken. Hij presenteert de eerste resultaten van de vegetatieopnamen langs de Naives.

 

 

 

 

Na de toespraken volgde de ondertekening van het Partnercontract door de vertegenwoordigers van de verschillende Partners. Dit contract omvat het huishoudelijk reglement, nodig om het AMICE project vlekkeloos te doen verlopen. 

 

Verbonden documenten :

  • 20090428_P01_FR_AMICE généralités
  • add comment Een commentaar toevoegen :