NWE - INTERREG IV B
amice logo

AMICE

Climate Changing? Meuse Adapting!

Presentatie van het NWE-Programma

INTERREG IVB NWE is een financieel instrument in het kader van het cohesiebeleid van de Europese Unie. Het is specifiek toegespitst op Noordwest-Europa en is bedoeld om de doelstelling 'Europese territoriale samenwerking' te realiseren door het subsidiëren van transnationale projecten.

Europese overheden bijeenbrengen

Het programma voor Noordwest-Europa (NWE), ook bekend als 'INTERREG IVB NWE', ondersteunt organisaties op alle bestuurlijke niveaus die met anderen willen samenwerken. Het NWE-gebied omvat 8 landen: België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het doel is om samen te zoeken naar innovatieve mogelijkheden om optimaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige territoriale waarden en op die manier gezamenlijke uitdagingen te kunnen aanpakken.
Transnationale samenwerking wil zeggen: verder kijken dan lokale problemen en nationale of regionale grenzen, mensen ontmoeten, kennis en ervaringen uitwisselen, een nieuwe cultuur tot stand brengen, en samen meer bereiken dan alleen. De 'raison d'être' van het programma is het bijeenbrengen van Europese partners om meer samenhang in de EU-samenleving te creëren!

INTERREG: een instrument voor het verduurzamen en het vergroten van de concurrentiekracht van een gebied

Het IVB-programma is een vervolg op het programma INTERREG IIIB NWE (2000- 2006), in het kader waarvan 99 transnationale samenwerkingsprojecten werden goedgekeurd voor een totaal subsidiebedrag van 330 miljoen euro uit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Een belangrijk uitgangspunt van IVB is om optimaal gebruik te maken van en voort te bouwen op de ervaringen van IIIB. In de praktijk betekent dit nog meer investeringen, nog sterkere samenwerkingsverbanden en nog concretere resultaten dan voorheen.

Deze samenwerkingsthema's zijn vertaald in vier programmaprioriteiten, die gedetailleerd worden toegelicht in het Operationeel Programma, het referentiedocument voor NWE:

  1. Optimale benutting van het innovatievermogen
  2. Beheer van hulpbronnen en risico's
  3. Verbetering van de connectiviteit
  4. Versterking van gemeenschappen

Tussen 2007 en 2013 zal in het kader van het programma meer dan 355 miljoen euro EFRO-subsidie worden toegekend aan de meest innovatieve en ambitieuze projecten.

Meer informatie:
Een uitgebreide beschrijving van de programmastrategie en -prioriteiten en een sociaal-economische analyse van het NWE-gebied zijn opgenomen in het Operationeel Programma voor INTERREG IVB Noordwest-Europa 2007-2013. Dit document is te vinden op www.nweurope.eu.

eno map